Rajd rowerowy


W sobotę 11 czerwca w godz. 14.00-19.00 odbędzie się Rajd Rowerowy „Szlakiem Henryka Sienkiewicza”.

Rajd wystartuje sprzed budynku MGOK, rozwiązanie rajdu nastąpi na Stadionie KS „Sęp” Żelechów. Przejazd odbywał się będzie trasą: Żelechów – Stara Huta – Gęsia Wólka – Gózd – Okrzeja. Powrót tą samą trasą.

Celem rajdu jest propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez indywidualne uczestnictwo w turystyce rowerowej, promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych okolicy, propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się rowerzystów w ruchu drogowym oraz integracja społeczności lokalnej.

Uczestnikami rajdu mogą być osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Uczestnicy niepełnoletni do lat 15 mogą uczestniczyć w rajdzie z opiekunem (osoba pełnoletnia). Młodzież w wieku od 15 do 18 lat może uczestniczyć w rajdzie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. Warunkiem udziału w rajdzie jest posiadanie sprawnego technicznie roweru – wskazane jest, aby każdy we własnym zakresie dokonał przeglądu.

Udział w rajdzie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Zgłoszenia należy składać osobiście lub telefonicznie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie, tel. 25 754 11 60 do dnia 9 czerwca 2022 r. włącznie.

Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad organizacji ruchu drogowego, bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służb zabezpieczających rajd oraz przestrzegania postanowień regulaminu rajdu.