“Malujemy literaturę” – konkurs związany z literackimi patronami 2021 roku


Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Żelechowie oraz Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Żelechowie organizuje konkurs pt. “Malujemy literaturę”. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Żelechowa.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy Żelechów. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu graficznym wybranego utworu jednego z literackich patronów roku 2021: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Lema.

Konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów literaturą polską, popularyzację poezji, przybliżenie twórczości polskich pisarzy, których Sejm RP ustanowił patronami roku 2021, kształcenie umiejętności czytania i interpretowania utworów literackich, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, fantazji, rozwijanie własnych zainteresowań i zdolności.

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage) w formacie A4 lub większym bądź w wybranym graficznym programie komputerowym (pracę zapisać należy wówczas w formacie JPG). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie. Każdą pracę należy opisać metryczką zawierającą: imię i nazwisko wykonawcy, szkołę, klasę oraz autora i tytuł utworu, który podlega przekładowi. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Prace należy składać do 31 marca 2021 r. w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie, ul. Szkolna 3 lub przesyłać mailem na adres: lo_zelechow@poczta.onet.pl z dopiskiem Konkurs. Powołana przez Organizatora komisja konkursowa oceni prace. Podczas oceny prac będą brane pod uwagę: samodzielność, pomysłowość, oryginalność, walory artystyczne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 kwietnia 2021 r.