15
09-1
2-Tydzien-Bibliotek-2019
3 - Cała Polska czyta dzieciom 2019
3 - Tydzień Bibliotek 2019
3-konkurs-recytatorski-2019-1
03-akcja-jak-nie-czytam-jak-czytam-2019
3-akcja-narodowe-czytanie-2020-1

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻELECHOWIE


§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów i usług Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelechowie.

§ 2.
Prawo i warunki korzystania

 1. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
 2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych, korzystanie ze zbiorów zgromadzonych w Bibliotece jest bezpłatne.
 3. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do okazania dowodu tożsamości i ewentualnie innych dokumentów w celu dokonania zapisu danych w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki.
 4. W bazie przechowywane są następujące dane: nazwisko i imię, PESEL, płeć, adres stałego pobytu (korespondencyjny), numer telefonu kontaktowego, przynależność do grupy społeczno-zawodowej (według klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego), imię i nazwisko oraz adres i PESEL opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
 5. Osoby dokonujące zapisu do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przestrzeganie jego zasad oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i realizacji zadań statutowych Biblioteki. Podpisanie powyższego oświadczenia uprawnia do otrzymania karty bibliotecznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelechowie. Aktualizacja następuje przy każdorazowej zmianie danych zawartych w oświadczeniu oraz w momencie ukończenia przez niepełnoletniego czytelnika 18 lat.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze zbiorów i usług Biblioteki po uprzednim podpisaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych odpowiedniego oświadczenia.
 7. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności za stan techniczny wypożyczonych materiałów bibliotecznych i ich terminowy zwrot. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 8. Osoba zapisana do Biblioteki jest jej Użytkownikiem. Każdy Użytkownik ma obowiązek aktualizowania adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu kontaktowego w możliwie najkrótszym terminie od zmiany.
 9. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz palenia, wszelkiej konsumpcji i wprowadzania zwierząt.

§ 3.
Karty biblioteczne

 1. Wypełnienie oświadczenia przez Użytkownika jest podstawą do wydania karty bibliotecznej, która upoważnia do korzystania ze zbiorów i usług.
 2. Na karcie bibliotecznej znajduje się napis „Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie”, numer karty, numer identyfikacyjny PIN oraz kod kreskowy.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do każdorazowego okazania karty z chwilą dokonywania wypożyczenia.
 4. Użytkownik Biblioteki jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu karty. Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni, w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych – również inne osoby upoważnione przez posiadacza karty.
 5. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie osobiście lub telefonicznie.
 6. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne, jak również wydanie pierwszego duplikatu karty. Pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu za wydanie drugiego i każdego kolejnego duplikatu karty bibliotecznej.

§ 4.
Zasady wypożyczania zbiorów bibliotecznych

 1. Użytkownik może wypożyczyć łącznie do 10 pozycji, w tym: książek, pozycji na nośnikach elektronicznych na okres 30 dni. Powyższy okres wypożyczeń ulega automatycznie wydłużeniu w przypadku, gdy termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.
 2. Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczanych materiałów bibliotecznych należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu.
 3. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę internetową Biblioteki, pod warunkiem, że wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego Użytkownika.
 4. Użytkownik może zarezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych Użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 5 dni od zwrócenia ich przez poprzednich Użytkowników.
 5. Użytkownik, który zagubi lub zniszczy wypożyczone materiały biblioteczne, zobowiązany jest odkupić takie same materiały lub – w porozumieniu z Kierownikiem Biblioteki – inne materiały.
 6. Za przetrzymanie książek ponad określony termin Biblioteka pobiera opłatę w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 7. W przypadku przetrzymywania książek ponad ustalony termin, Użytkownik otrzymuje upomnienie. Za wysłany wydruk upomnienia Biblioteka pobiera opłatę w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 5.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

 1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) Administratorem danych osobowych Użytkowników jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie, ul. Traugutta 5, 08-430 Żelechów, który przetwarza dane osobowe w ramach funkcjonowania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelechowie, działającej w strukturach MGOK.
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Krzysztofa Mikulskiego, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: iod-km@tbdsiedlce.pl
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu udostępniania i wypożyczania zbiorów bibliotecznych, do celów egzekwowania zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych oraz do celów statystycznych. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194), Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) oraz Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.
 4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu.
 5. Administrator Danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 6. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć dane Użytkowników innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, porozumienia/umowy powierzenia danych do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora.
 7. Dane osobowe przetwarzane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, przez okres 5 lat od ostatniego wypożyczenia zbioru.
 8. Użytkownikowi przysługuje, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:
 • dostępu do danych osobowych jego dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. Z powyższych uprawnień Użytkownicy mogą skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie, ul. Traugutta 5, 08-430 Żelechów.
 2. Użytkownik, którego dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie jego danych osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, Użytkownicy są informowani przez pracowników Biblioteki.

§ 6.
Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Biblioteki.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.Załącznik nr 1
do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelechowie


CENNIK

OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ
MIEJSKO-GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W ŻELECHOWIE

Wydanie drugiego i każdego kolejnego duplikatu karty bibliotecznej5 zł
Zniszczenie bądź zagubienie wypożyczonego materiału bibliotecznegow formie ekwiwalentu książkowego
Przetrzymanie książki ponad określony termin3 zł od egzemplarza za każdy miesiąc przetrzymania
Wysłanie upomnienia do Użytkownika5 zł
Wykonanie kserokopii 1 strony formatu A40,50 zł
Wykonanie kserokopii 1 strony formatu A31 zł