Klauzula informacyjna RODO szczegółowa

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie, ul. Traugutta 5, 08-430 Żelechów, tel. 25 754 11 60.

Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Krzysztofa Mikulskiego, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-km@tbdsiedlce.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przy okazji organizacji uroczystości, festynów i tym podobnych wydarzeń organizowanych dla mieszkańców Gminy Żelechów i przybyłych gości.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym tj. promocji Gminy Żelechów.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, uczestnictwo w wyżej opisanych wydarzeniach jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przetwarzania wizerunku.

Prosimy osoby, które nie życzą sobie utrwalania i przetwarzania swojego wizerunku w formie dokumentacji fotograficznej wydarzenia, o poinformowanie o tym fakcie organizatorów.

Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, porozumienia i umowy powierzenia danych do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora.

Dane osobowe przetwarzane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.

Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie, ul. Traugutta 5, 08-430 Żelechów.

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora danych prowadzącą przetwarzanie.